Vunjhiniyera

Kusuka e Wikipedia
Njini ya ximusi xa mati, yipfune ku simeka tinkoponi to tala naswona yi kombise nkoka wa tidyondzo ta vunjhiniyera. Yi kombisiwa e yunivhesithi ya Madrid.

Vunjhiniyera i ndlela yo tirhisa tinhlayo, ku hlanganisa na vutivi bya Sayensi, ikhonomi, nhlangano wa vanhu na vutivi bya vutomi bya siku na siku ku tsumbula, ku aka, ku hlayisa, kulavisisa na antswisa mathulusi, michini, swiyimiso na mihlangano.

Tidyondzo ta vunjhiniyera ti aname ngopfu naswona tikhumba swiyenge swa tidyondzo leti hlawulekeke ta vunjhiniyera na Sayensi hi ku angarhela.

Rito vunjhiniyera, ritekiwa risuka eka rito ra Xilatini ingenium, leswivulaka "Kuthlariha" na ingeniare, leswivulaka "ku vumba, swilo".[1]

Nhlamuselo[Lulamisa | edit source]

Huvo ya tinjhiniyera ta le Amerikha (ECPD)[2] yi hlamusela vunjhiniyera hindlela leyi:

Ndlela yo thlariha ya ku tirhisa mikhuva na maendlela ya Sayensi, ku hlela na ku kunguhata swi ako, michini, switirhisiwa, na maendlel ya minchumu, kuya hi kutirhisa ndlela yin'we kumbe mpfangano wa tindlela na minchumu, kumbe ku aka na kutirhisa nchumu kuya hi makunguhatelo yo karhi; kumbe ku vhumba matirhele ya nchumu kumbe xiyimiso xokarhi; hikwaswo kuya hi makungahatele na swilaveko swa matirhisele ya kona, kikuya hi chicha swilaveko swa matirhisele naswona ku sirheleriwa vutomi na nhundzu.[3][4]

Mintshaho[Lulamisa | edit source]

  1. "About IAENG". iaeng.org. International Association of Engineers. Retrieved 17 December 2016. 
  2. ABET History
  3. Engineers' Council for Professional Development. (1947). Archived 2007-09-29 at the Wayback Machine.
  4. Engineers' Council for Professional Development definition on Encyclopædia Britannica (Includes Britannica article on Engineering)