Portal:Minsinya

Kusuka e Wikipedia
Minyangwa-nkulu ya laha Wikipediyeni leyi: Vuqambhi · Biography · Ntivo mbangu · Matimu · Ntivo-vuthlarhi · Minyangwa-nkulu hinkwayo
Nyangwa-nkulu wa: Minsinya

Nsinya i muxaka wa ximilana lexi ngana magaja lama kulaka ku ya e henhla kumbe e mathlelo. Minsinya yi tirha ku khoma misava leswaku yi nga kukuriwi hi mati ya mpfula naswona yithlela yiva na xandla eka maxelo. Minsinya ya nhova i kaya ra swihari swa mixakaxaka na swimilana swo hambana hambana. Minsinya yi endla ndhzuti wo sirhelela dyambu naswona yithlela yi tirhiseriwa ti ku endla ndzilo wa sweka na ku kufumela. Minsinya yo tala yi tswala mihandzu leyi dyiwaka hi vanhu na swihari.


Lowu i nxaxamelo wa minsinya leyi tivekaka eka matsonga na vatshami vale matiko-xikaya ya la dzongeni bya tiko-nkulu wa Afrika. Nxaxamelo lowu wu tshegiwe eka ntirho wa Henri Junod loyi a tsaleke kuya hi vutivi lebyi a byikumeke eka va aki va le Rikatla.

Nyangwa-nkulu wa: Minsinya
ABCDEFG
 · Balekanhloko  · Bungu  · Fenyana  · Gorihwa  · Gowana
HIJKL
 · Hlampfurha  · Hlehlwa  · Hlunguhlungu  · Kamele  · Kelekele
 · Khawa  · Lisekaseka  · Litlange  · Luhlwa  · Add text
M
 · Masinga  · Mbungu  · Menyamamba  · Midyanhwari  · Mondzo
 · Mpfungura  · Mphyinsha  · Mudyanhwari  · Muhlu tjhobo  · Muhlwadyambu
 · Murilwane  · Muxindzi  · Milala  · Add text  · Add text
N
 · Ncensi wa ntlhaba  · Ncensi wa nyaka  · Ncesi  · Ndj'iba  · Ndziva
 · Nembe-nembe  · Ngalangala  · Ndzhole  · Nhdzutlwane  · Nhlale
 · Nhlangula (Nsinya)  · Nhlangula-vatsongwana  · Nhlangulane  · Nhlungunu  · Nkahlu-tjhobo
 · Nkuhlu  · Nkaka wa vacopi  · Nkaka wa tjhobo  · Nkaka/Nkakana  · Nkanyi
 · Nkiish  · Nkompfana  · Nkondlwahari  · Nkonolo  · Nkukula-shibuya
 · Nkushe  · Nkuwa  · Nkwakwa  · Nsala  · Ntamunga
 · Ntiti  · Ntjenge  · Ntjinsi  · Ntjulu  · Ntshontshongori
 · Ntshontshongori  · Nulu  · Nwamahlanga  · Nyamari  · Add text
OPQRSTUVW
 · Papala  · Phakama  · Pfilu  · Rongolo ra nhlohe  · Rulane
 · Swavutemu  · Swekamafurha  · Thlavathlavane  · Tibu  · Tsuna
 · Vuputwane  · Vuxale  · Add text  · Add text  · Add text
XYZ
 · Xekane  · Xene  · Xifodyana  · Xihlangwana  · Xihlowa
 · Xihumbula  · Xiilnwana  · Xikokombela  · Xilawana  · Ximbyati
 · Xincesinyana xa ntshava  · Xincinosana  · Xindzivana  · Xinghalafumane  · Xinhdzivane
 · Xintitana  · Xinyandjana  · Xirakarana  · Xirhole  · Xirimbyati
 · Xirimbyati xa mutfu  · Xirimbyati xa mutju  · Xirimbyati xa tjhune  · Xirimbyati xa tjhune  · Xiringeti
 · Xiringeti xa tjhune  · Xitshirinyilita  · Xitsinyambita  · Xixengane  · Add text
Matsalwa malavaka ku engeteriwa

minkongomiso yo tshuka yikomba matsalwa lawa mahalavaka ku engeteriwa. Loko uni vuxoko-xoko byo karhi, unga tumbuluxa tsalwa leri yelanaka ivi u sungula ku tsala. Kumbe unga langutisa tsalwa leri yelanaka eka Nyangwa-nkulu wa ta swimilana eka wikipediya ya xinghezi.